شعر های خواندنی بیت آخر همیشه نتیجه گیری کلی از شعره و معمولا نقطه اوجه شعر هم هست من همچنان منتظره بیت آخر این دنیام به امید بیت آخر http://beyteakhar.mihanblog.com 2019-09-10T15:04:52+01:00 text/html 2015-03-23T07:28:35+01:00 beyteakhar.mihanblog.com علیرضا انصاری علی حسنى - من آمده ام تا به ابد مال تو باشم http://beyteakhar.mihanblog.com/post/448 <p align="center"><br><img class="aligncenter" src="http://www.momtaznews.com/wp-content/uploads/2012/09/6ca74cad578e87be070324e3b23c0cda.jpg" alt="عکس های پس زمینه با زمینه مشکی و زیبا" height="520" width="651"></p><p align="center"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: ">من آمده ام تا به ابد مال تو باشم</span></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: ">پرواز کنى ؛ پر بزنم ؛ بال تو باشم</span></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: ">چون سایه که در هر قدمش بوده کنارت</span></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: ">بگذار که هر لحظه به دنبال تو باشم</span></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: ">چون یکّه سوارى که از آینده ى فنجان</span></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: ">با اسب سفید آمده ؛ در فال تو باشم</span></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: ">بگذار که از بین دو ابروى کمانت</span></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: ">تیرى بزنم فاتح تک خال تو باشم</span></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#CC9933"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: ">یک لحظه که گریان بشوى یا که بخندى</span></span></font></p><font color="#CC9933"> </font><p align="center"><font color="#CC9933"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: ">یک لحظه که من باشى و من حال تو باشم</span></span></font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: ">دلگیر نشو ، اخم نکن ، تا که بمانم</span></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: ">من آمده ام تا به ابد مال تو باشم ...</span></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: ">علی حسنى</span></span></p> text/html 2015-03-23T07:26:12+01:00 beyteakhar.mihanblog.com علیرضا انصاری نیما فرقه - سخت آوردم به دستـت سـاده تـرکــم مـی کنی http://beyteakhar.mihanblog.com/post/447 <p dir="ltr" align="center"><br><img class="aligncenter" src="http://www.momtaznews.com/wp-content/uploads/2012/09/d960c1501fc383cfcd669b4ab21fe457.jpg" alt="عکس های پس زمینه با زمینه مشکی و زیبا" height="520" width="651"></p><p dir="ltr" align="center"><font size="3"><em>شاخه ی بید ی و با هر باد سـر،خـم می کنـی</em></font></p><font size="3"> </font><p dir="ltr" align="center"><font size="3"><em>سخت آوردم به دستـت سـاده تـرکــم مـی کنی</em></font></p><font size="3"> </font><p dir="ltr" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p dir="ltr" align="center"><font size="3"><em>زندگی سخت ست اما زنده بودن سخت نیست</em></font></p><font size="3"> </font><p dir="ltr" align="center"><font size="3"><em>زنـده بـودن را چـرا از زنـدگـی کم می کنـی؟</em></font></p><font size="3"> </font><p dir="ltr" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p dir="ltr" align="center"><font size="3"><em>این منم مـردی کـــه با هـر بـار از نـو دیـدنـت</em></font></p><font size="3"> </font><p dir="ltr" align="center"><font size="3"><em>حس و حـال تـازه ای در او فــراهـم می کنـی</em></font></p><font size="3"> </font><p dir="ltr" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p dir="ltr" align="center"><font size="3"><em>گلـه ی آهـویـی و با چشـم هــــای وحشـی ات</em></font></p><font size="3"> </font><p dir="ltr" align="center"><font size="3"><em>در دل ایـن شیـر مستـاصـل شـده رم مـی کنی</em></font></p><font size="3"> </font><p dir="ltr" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p dir="ltr" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><em>از سر کفـرم به ایمـان می رسـم وقتـی کـه تـو</em></font></p><font color="#3333FF" size="3"> </font><p dir="ltr" align="center"><font color="#3333FF" size="3"><em>چشـم هــایت را دو شیطـان مجســـم می کنــی</em></font></p><font size="3"> </font><p dir="ltr" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p dir="ltr" align="center"><font size="3"><em>استکـان هــــای نگـاهـم خستگــی در مـی کنند</em></font></p><font size="3"> </font><p dir="ltr" align="center"><font size="3"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em><em>!چای را وقتی که از چشـم خودت دم می کنـی</em></font></p><font size="3"> </font><p dir="ltr" align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;نیما فرقه</font></p> text/html 2015-03-23T07:24:01+01:00 beyteakhar.mihanblog.com علیرضا انصاری آرامش ظهرابی - وقت دلتنگی دلم صحرای محشر می شود http://beyteakhar.mihanblog.com/post/446 <p align="center"><br><img class="aligncenter" src="http://www.momtaznews.com/wp-content/uploads/2012/09/100e4dea10eb29188b754c287602d15e.jpg" alt="عکس های پس زمینه با زمینه مشکی و زیبا" height="520" width="651"></p><p align="center"><font size="3">وقت دلتنگی دلم صحرای محشر می شود<br>این ندیدنها برایم تلختر سر می شود</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;<br>گفته بودی از نرفتنها ولی این بارهم<br>سینه ام از درد دوری بس مکدر می شود</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><br><font color="#CC6600">سهم من از باتو بودن باز هم فرهاد من<br>اشک چشمی در وداعی تلخ و آخر می شود</font></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><br>باز می پیچد صدای گریه ام در کوی دل<br>از جداییها که هربارم مقدر می شود</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><br>من که دادم دین و دنیا را به چشمانت چرا<br>این دلم جرمی نکرده سخت کیفر می شود</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><br>آن نوازشهای شیرینت شبی با اشک و اه<br>در نهایت چون حکایت ثبت دفتر می شود<br><br>آرامش ظهرابی</font></p> text/html 2015-03-23T07:22:05+01:00 beyteakhar.mihanblog.com علیرضا انصاری سیمین بهبهانی - پیوسته پیش چشم خیالم نشسته ای http://beyteakhar.mihanblog.com/post/445 <p align="center"><br><img class="aligncenter" src="http://www.momtaznews.com/wp-content/uploads/2012/09/4a3729e27fb989d65aef2364c8c0d877.jpg" alt="عکس های پس زمینه با زمینه مشکی و زیبا" height="520" width="651"></p><p align="center"><font size="3">هرچند رفته ای و دل از ما گسسته ای</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">پیوسته پیش چشم خیالم نشسته ای</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">ای نرگس از ملامت چشمم چه دیده ای</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">کاین سان به بزم شاد چمن سرشکسته ای؟</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font color="#3333FF" size="3">&nbsp;</font></p><font color="#3333FF" size="3"> </font><p align="center"><font color="#3333FF" size="3">با من مبند عهد که چون پیچ های باغ</font></p><font color="#3333FF" size="3"> </font><p align="center"><font color="#3333FF" size="3">هرجا رسیده ، رشته ی پیوند بسته ای</font></p><font color="#3333FF" size="3"> </font><p align="center"><font color="#3333FF" size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">از من به سوی دشمن من راه جسته ای</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">نوریّ و در بلور دل من شکسته ای</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">دیگر نگاه گرم تو را تاب فتنه نیست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">ای چشم آشنا! مگر امروز خسته ای؟</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">من نیز بند مهر تو ببریده ام ز پای</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">تنها گمان مبر که تو زین دام رسته ای</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">سیمین! ز عشق رسته ای امّا فسرده ای</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">آن اخگری کز آتش سوزنده جسته ای</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">سیمین بهبهانی</font></p> text/html 2015-03-23T07:19:37+01:00 beyteakhar.mihanblog.com علیرضا انصاری بتول مبشری -روزی نشانی ِمرا از کوچه ها می پرسی ُ http://beyteakhar.mihanblog.com/post/444 <p align="center"><br><img class="aligncenter" src="http://www.momtaznews.com/wp-content/uploads/2012/09/5abe05ac8a9c11191fe6ce67035b87ba.jpg" alt="عکس های پس زمینه با زمینه مشکی و زیبا" height="520" width="651"></p><p align="center"><font size="3">روزی پشیمان می شوی آن روز خیلی دیر نیست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">روزی که دیگر قلب من با عشق تو درگیر نیست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">آن روز می بوسی مرا در قاب عکس ساکتی</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">زل میزنی چشم مرا سهم ات بجز تصویر نیست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">با گریه می گویی بیا با بغض می خوانی مرا</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">دیرست دیگر.. حس من بر پای تو زنجیر نیست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">پُک می زنی یاد مرا با طعم سیگار وُ جنون</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">میسوزی از آهی که خود گفتی که دامن گیر نیست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">روزی میان اشک وُ خون هم پای شعرم می دَوی</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">با درد می گویی به خود دیگر مرا پیگیر نیست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">آن روز تنها می شود هم تخت و هم پیراهن ات</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">می خواهی ام می خواهی ام لیکن دگر تقدیر نیست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">با او به خلوت می روی با او بَغل می نوشیُ</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">پایانِ آن مستانگی جز ناله ی شبگیر نیست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">آن روز می کوبی به در آشفته و آشفته تر</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">حسرت عذابت میدهد قلب تو بی تقصیر نیست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font color="#CC6600" size="3">روزی نشانی ِمرا از کوچه ها می پرسی ُ</font></p><font color="#CC6600" size="3"> </font><p align="center"><font color="#CC6600" size="3">راهت نمی افتد به من خودکرده را تدبیر نیست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">بتول مبشری</font></p> text/html 2015-03-21T14:59:49+01:00 beyteakhar.mihanblog.com علیرضا انصاری رضا احسان‌پور - چقدر دست من از پا درازتر باشد؟ http://beyteakhar.mihanblog.com/post/443 <p align="center"><br><font size="3"><span class="text_exposed_show">رضا احسان‌پور</span></font></p><p align="center"><br><img src="http://s3.picofile.com/file/7969123652/Black_White_100_.jpg" style="margin-top: 174px;" id="irc_mi" height="477" width="763"></p><p align="center"><font size="3">چقدر بغض بخوانم سکوت بنویسم؟</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;چقدر حرف دلم را منوط بنویسم؟</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><br>... چقدر درّه بمانم به قلّه خوش باشم؟</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">به پای دامنه‌ها از سقوط بنویسم؟</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><br>چقدر دست من از پا درازتر باشد؟</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">برای آمدنت هی قنوت بنویسم؟</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><br>چه می‌شود که بیایی و شعرهایم را</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span class="text_exposed_show">به خط بوسه به زیر گلوت بنویسم؟</span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span class="text_exposed_show"><br>و یا به جوهری از رنگ سیب روی لبت</span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">دو آیه از لب خود، از هبوط بنویسم</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span class="text_exposed_show"><br>به جای بودن و ماندن، به جای آغوشت</span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span class="text_exposed_show">نصیب من شده از جستجوت بنویسم<br><br></span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span class="text_exposed_show">نیامدی و زمانش رسیده که بروم</span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span class="text_exposed_show"> قطار می‌رود و من به سوت بنویسم …</span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span class="text_exposed_show"><br><br>رضا احسان‌پور</span></font></p> text/html 2015-03-21T14:55:43+01:00 beyteakhar.mihanblog.com علیرضا انصاری "سعید بیابانکی" http://beyteakhar.mihanblog.com/post/442 <p align="center"><br><span style="font-size: large;">"سعید بیابانکی"</span></p><p align="center"><br><img src="http://jazzaab.ir/upload/1/0.164011001309895669_jazzaab_ir.jpg" style="margin-top: 231px;" id="irc_mi" height="363" width="550"></p><p align="center"><span style="font-size: large;">مبتلا کرده ست دلها را به درد دوری اش</span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;">نرگس پنهان من با مستی اش ، مستوری اش</span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;">آه می دانم که ماه من سرک خواهد کشید</span>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;">کلبه ی درویشی ام را با همه کم نوری اش</span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;">آسمانی سر به سر فیروزه دارد در دلش</span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;">گوش ها مست تغزل های نیشابوری اش</span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;">یک دم _ ای سرسبزی یک دست !در صور ات بِدَم</span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;">تا بهاران دم بگیرد با گل شیپوری اش</span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#CC6600"><span style="font-size: large;">ماه می گردد به دنبال تو هر شب سو به سو</span></font></p><font color="#CC6600"> </font><p align="center"><font color="#CC6600"><span style="font-size: large;">آسمان را با چراغ کوچک زنبوری اش</span></font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;">آنک آنک روح خنجر خورده ی فردوسی است</span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;">لا به لای نسخه ی سرخ ابومنصوری اش</span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;">بوسه نه جمع نقیضین است در لب های او</span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;">روزگار تلخ من شیرین شده از شوری اش</span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;">گر بیایی خانه ای می سازم از باران&nbsp; و شعر</span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;">ابرهای آسمان ها پرده های توری اش</span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;">"سعید بیابانکی"</span></p> text/html 2015-03-21T14:53:33+01:00 beyteakhar.mihanblog.com علیرضا انصاری احسان کمال - بی گمان در دل من جای کسی هست که نیست http://beyteakhar.mihanblog.com/post/441 <p align="center"><br><font size="3">احسان کمال</font></p><p align="center"><br><img src="http://cdn.javanha.com/javani1/uploads/32-black-wallpapers/ZibaPix%2812%29.jpg" style="margin-top: 174px;" id="irc_mi" height="477" width="763"></p><p align="center"><font size="3">نفسم بند نفسهای کسی هست که نیست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">بی گمان در دل من جای کسی هست که نیست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">غرق رویای خودش پشت همین پنجره ها</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">شاعری محوتماشای کسی هست که نیست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">درخیالم وسط شعر کسی هست که هست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">شعر آبستن رویای کسی هست که نیست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">کوچه درکوچه به دستان توعادت میکرد</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">شهری ازخاطره منهای کسی هست که نیست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">مثل هرروز نشستم سرمیزی که فقط</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">خستگی های منوچای کسی هست که نیست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">زیر باران دو نفر,کوچه،به هم خیره شدن</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">مرگ این خاطره ها پای کسی هست که نیست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">احسان کمال</font></p> text/html 2015-03-21T14:51:08+01:00 beyteakhar.mihanblog.com علیرضا انصاری علی قیصری http://beyteakhar.mihanblog.com/post/440 <p align="center"><br><font size="3">علی قیصری</font></p><p align="center"><br><img style="margin-top: 160px;" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHZRpytGjmHlKchK7jkcXyBfnWNDh6PcAL7Xy4YKPVw3BEoiXjRg" class="irc_mut" height="504" width="670"></p><p align="center"><font size="3">سازم بشکست آخر از آهنگ صدایت</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">ای دوست کجایی که دلم کرده هوایت</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;دیگر تو چرا وا نکنی پنجره ها را</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;کز راه هوا بوی گل آید ز سرایت</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">از کوچه ی ما همچو نسیمی گذری کن</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">می میرم اگر کم بشود مهر و فایت</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">چنگم شود آشفته سه تارم بنوازد</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">وقتی بسرایم غزلی تازه برایت</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">بی تابم و یک لحظه ی آرام ندارم</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">بازآ که بیاویزم از آن زلف رهایت</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">حیران شدم ای گل که چرا قدر ندانی</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">با این همه حسنی که چنین داده خدایت</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">روزی که عسل گوشه ی چشمی بنمایی</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">برخیزم و یکباره کنم جان به فدایت</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">علی قیصری</font></p> text/html 2015-03-21T14:49:25+01:00 beyteakhar.mihanblog.com علیرضا انصاری "علی مردانی" http://beyteakhar.mihanblog.com/post/439 <p align="center"><br><span style="font-size: large;">"علی مردانی"</span></p><p align="center"><br><img src="http://pic.photo-aks.com/photo/nature/flowers/rose/large/black_dark_flowers_roses.jpg" style="margin-top: 126px;" id="irc_mi" height="572" width="763"></p><p align="center"><span style="font-size: large;">دوباره دیر کردی...از دهان افتاد چایی ها</span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;">حسابم با کتابم جور شد با این جدایی ها</span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;">دوباره ساعت اَت خوابیده لایِ دفترِ شعرت</span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;">خودت جا مانده ای در ایستگاهِ بی وفایی ها</span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;">تو قلبم را گره پشتِ گره بستی به موهایت</span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;">چه طولانی است گیسویِ شبِ عقده گشایی ها</span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;">تو حتی در خیالاتی که می بافم نمی آیی</span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;">همیشه کار دستم داده این واقع گرایی ها</span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;">دعا کردم...دعا با شاخه یِ رز مانده در دستم</span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;">تو را از دست خواهم داد با این بی خدایی ها</span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><br></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><br></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;">"علی مردانی"</span></p> text/html 2015-03-21T14:46:41+01:00 beyteakhar.mihanblog.com علیرضا انصاری کاظم بهمنی - می توان از تو فقط دور شد و آه کشید http://beyteakhar.mihanblog.com/post/438 <p align="center"><br><font size="3">کاظم بهمنی</font></p><p align="center"><br><img src="http://www.senatorha.com/forum/attachments/46077d1371595771-www_toca_ir_black_wallpaper100000890_-_2250_4000.jpg" style="margin-top: 197px;" id="irc_mi" height="429" width="763"></p><p align="center"><font size="3">ای درآمیخته با هر کسی از راه رسید&nbsp;&nbsp;&nbsp; !</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">می توان از تو فقط دور شد و آه کشید</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">پرچم صلح برافراشته ام بر سر خویش</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">نه یکی ؛ بلکه به اندازه ی موهای سفید</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">سال ها مثل درختی که دم نجاری ست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">وقت ِ روشن شدن ارّه وجودم لرزید</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font color="#339999" size="3">ناهماهنگی تقدیر نشان داد به من</font></p><font color="#339999" size="3"> </font><p align="center"><font color="#339999" size="3">به تقاضای خود اصرار نباید ورزید</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">شب کوتاه وصالت به «گمان» شد سپری</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">دست در زلف تو نابرده دو تا صبح دمید</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">من از آن کوچ که باید بروی کشته شوی</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">زنده برگشتم و انگیزه ی پرواز پرید</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">تلخی وصل ندارد کم از اندوه فراق</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">شادی بلبل از آنست که بو کرد و نچید</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">مقصد آنگونه که گفتند به ما ، روشن نیست</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">دوستان نیمه ی راهید اگر ، برگردید !</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">کاظم بهمنی</font></p> text/html 2015-03-21T14:41:44+01:00 beyteakhar.mihanblog.com علیرضا انصاری محمدتقی عزیزیان - اگر از سیلیِ مادر خبری داشته باشد http://beyteakhar.mihanblog.com/post/437 <div style="text-align: center;" align="center"> <div><div style="text-align: center;"> <div> <div style="text-align: right;"><br><font size="4"><img src="http://malayeriha.ir/sites/default/files/fullimages/2013/04/582423337294374fgdgfdhfcg29473.jpg" style="margin-top: 188px;" id="irc_mi" height="449" width="763">غصه دارد ، به سَرِ نِی پسری داشته باشد</font></div> <div style="text-align: right;"><font size="4">یا پسر ، مادرِ خونین جگری داشته باشد<br><br></font></div> <div style="text-align: right;"><font color="#990000" size="4">موج در موج پریشانی و اشک و آه است،</font></div><font color="#990000"> </font><div style="text-align: right;"><font size="4"><font color="#990000">اگر از سیلیِ مادر خبری داشته باشد</font><br><br></font></div> <div style="text-align: right;"><font size="4">روضه خوان نیستم اما ، بدنش می لرزد،</font></div> <div style="text-align: right;"><font size="4">هر که در حافظه دیوار و دری داشته باشد...<br><br></font></div> <div style="text-align: right;"><font size="4">باد پیچید در آن کوچه و گل پرپر شد</font></div> <div style="text-align: right;"><font size="4">تا علی باز دلِ شعله وَری داشته باشد<br><br></font></div> <div style="text-align: right;"><font size="4">شانه ام زیر غمت ماند ولی می آید</font></div> <div style="text-align: right;"><font size="4">مردی از دور که با خود تَبَری داشته باشد...<br><br></font></div> <div style="text-align: right;"><font size="4">محمدتقی عزیزیان</font></div> </div> </div></div> </div> text/html 2015-03-20T08:17:36+01:00 beyteakhar.mihanblog.com علیرضا انصاری اشعاری کوتاه برای بهار از بزرگان شعر پارسی 2 http://beyteakhar.mihanblog.com/post/436 <p align="center"><br><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou1295.jpg" style="margin-top: 262px;" id="irc_mi" height="300" width="350"></p><p align="center"><font size="4">چند گویی که چو هنگام بهار آید<br> گل بیارید و بادام به بار آید</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">روی بستان را چون چهره ی دلبندان<br> از شکوفه رخ و از سبزه عذار آید</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">این چنین بیهوده ای نیز مگو با من<br> که مرا از سخن بیهوده عار آید</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font color="#CC6600" size="4">شصت بار آمد نوروز مرا مهمان<br> جز همان نیست اگر ششصد بار آید</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">هر که را شست ستمگر فلک آرایش<br> باغ آراسته او را به چه کار آید؟</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">سوی من خواب و خیال است جمال او<br> گر به چشم تو همی نقش و نگار آید</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">” ناصرخسرو ”</font></p><font size="4"></font><font size="4">—</font><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">باز متواری روانِ عشق، صحرائی شدند<br> باز سرپوشیدگانِ عقل، سودائی شدند</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">باز مستوران جان و دل پدیدار آمدند<br> باز مهجوران آب و گِل تماشائی شدند</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">” سنایی ”</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">—</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">یقین آنجاست آن جانان، امیر چشمه حیوان<br> که باغ مرده شد زنده، و جان بخشیدن اوتاند</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">—</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font color="#990000" size="4">باد آمد و بوی عنبر آورد<br> بادام، شکوفه بر سر آورد</font></p><font color="#990000" size="4"> </font><p align="center"><font color="#990000" size="4">شاخ گل از اضطراب بلبل<br> با آن همه خار سر درآورد</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">” سعدی ”</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">—</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">هست ایام عید و فصل بهار<br> جشن جمشید و گردش گلزار</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">” منوچهری دامغانی ”</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">—</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font color="#009900" size="4">عید است و نو بهار و جهان را جوانیی<br> هر مرغ را به وصل گلی شادمانیی</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">” امیرشاهی سبزواری ”</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">—</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">آمد بهار و یافت جهان اعتدال او<br> مرغ دل از نشاط برآورد سال نو</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">” طالب آملی ”</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">—</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">طوفان گل و جوش بهار است ببینید<br> اکنون که جهان برسرکار است ببینید</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">این آینه هایی که نظر خیره نمایند<br> در دست کدام آینه دار است ببینید</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">” صائب تبریزی ”</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">—</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">چو گشت از روی تو دلشاد نوروز<br> در گنج طرب بگشاد نوروز</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">” کمال الدین اسماعیل ”</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">—</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font color="#3333FF" size="4">به جمشید برگوهر افشاندند<br> مرآن روز را روز تو خواندند</font></p><font color="#3333FF" size="4"> </font><p align="center"><font color="#3333FF" size="4">سرسال نو هرمز و فرو دین<br> برآسوده از رنج دل، دل زکین</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">” فردوسی توسی ”</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">—</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">نوروز بزرگم، بزن ای مطرب، امروز<br> زیرا که بود نوبت نوروز به نوروز</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">” منوچهری دامغانی ”</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">—</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">نوروز که هرچمن، دل افروز بود<br> نقش گل و خار عبرت آموز بود</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">گر جامه به جان ز معرفت نو گردد<br> هرروز به دل “نشاط نوروز” بود</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">” شکیب اصفهانی ”</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">—</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font color="#339999" size="4">تا هست چنین که طبع اطفال<br> در هرشب عید شادمان است</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">” اهلی شیرازی ”</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">—</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">رسید موسم نوروز و روزگار شکفت<br> فرخنده گلِ شادی، بهار شکفت</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">” فیاض لاهیجی ”</font></p> text/html 2015-03-20T08:14:46+01:00 beyteakhar.mihanblog.com علیرضا انصاری اشعاری کوتاه برای بهار از بزرگان شعر پارسی 1 http://beyteakhar.mihanblog.com/post/435 <p align="center"><br><img src="http://www.sahar-rafi.com/images/contents/1129084116-designs.jpg" style="margin-top: 31px;" id="irc_mi" height="763" width="763"></p><p align="center"><font size="4">“سعدی:<br> برخیز که می رود زمستان<br> بگشای در سرای بستان<br> نارنج و بنفشه بر طبق نه<br> منقل بگذار در شبستان<br> وین پرده بگوی تا به یک بار<br> زحمت ببرد زپیش ایوان<br> آواز دهل نهان نماند<br> در زیر گلیم عشق پنهان<br> بر خیز که باد صبح نوروز<br> در باغچه می کند گل افشان<br> خاموشی بلبلان مشتاق<br> در موسم گل ندارد امکان</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">مولانای بلخی:<br> اندر دل من مها دل‌افروز تویی<br> یاران هستند و لیک دلسوز تویی<br> شادند جهانیان به نوروز و به عید<br> عید من و نوروز من امروز تویی</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">حافظ شیرازی:</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font color="#CC6600" size="4">ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی<br> از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی<br> به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی<br> به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">سنایی غزنوی:</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">با تابش زلف و رخت ای ماه دلفروز<br> از شام تو قدر آید وز صبح تو نوروز<br> از جنبش موی تو برآید دو گل از مشک<br> وز تابش روی تو برآید دو شب از روز</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">خواجوی کرمانی:</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font color="#009900" size="4">خیمه نوروز بر صحرا زدند<br> چارطاق لعل بر خضرا زدند<br> لاله را بنگر که گویی عرشیان<br> کرسی از یاقوت برمینا زدند</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">ملک الشعرا بهار:</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود<br> درود باد بر این موکب خجسته، درود<br> به هرکه درنگری، شادیی پزد در دل<br> به هرچه برگذری، اندُهی کند بدرود</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">فروغی بسطامی:</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">عید آمد و مرغان ره گلزار گرفتند<br> وز شاخه گل داد دل زار گرفتند<br> نوروز همایون شد و روز می گلگون<br> پیمانه‌کشان ساغر سرشار گرفتند</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">منوچهری دامغانی:</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font color="#3333FF" size="4">نوروز، روزگار نشاطست و ایمنی<br> پوشیده ابر، دشت به دیبای ارمنی<br> از بامداد تا به شبانگاه می خوری<br> وز شامگاه تا به سحرگاه گل چینی</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">سعدی شیرازی:</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">برآمد باد صبح و بوی نوروز<br> به کام دوستان و بخت پیروز<br> مبارک بادت این سال و همه سال<br> همایون بادت این روز و همه روز</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">عبید زاکانی:</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">چو صبح رایت خورشید آشکار کند<br> ز مهر قبله افلاک زرنگار کند<br> رسید موسم نوروز و گاه آن آمد<br> که دل هوای گلستان و لاله‌زار کند</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">نظامی گنجوی:</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">بهاری داری ازوی بر خور امروز<br> که هر فصلی نخواهد بود نوروز<br> گلی کو را نبوید آدمی زاد<br> چو هنگام خزان آید برد باد</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">نعمت آزرم:</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">یکبار دگر نسیم نوروز وزید<br> دل‌ها به هوای روز نو باز تپید<br> نوروز و بهار و بزم یاران خوش باد<br> در خاک وطن، نه در دیار تبعید</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">***</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font color="#990000" size="4">نوروز! خوش آمدی صفا آوردی!<br> غمزخم فراق را دوا آوردی<br> همراه تو باز اشک ما نیز دمید<br> بویی مگر از میهن ما آوردی!</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">***</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">بر سفره‌ی هفت سین نشستن نیکوست<br> هم سنبل و سیب و دود ِ کُندر خوشبوست<br> افسوس که هر سفره کنارش خالی ست<br> از پاره دلی گمشده یا همدم و دوست</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">***</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">هر چند زمان بزم و نوش آمده است،<br> بلبل به خروش و گل به جوش آمده است،<br> با چند بهار، لاله‌ی خفته به خاک،<br> نوروز کبود و لاله پوش آمده است!</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">***</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">نوروز رسید و ما همان در دیروز<br> در رزم نه بر دشمن شادی پیروز<br> این غُصّه مرا کشت که دور از میهن<br> هر سال سر آمد و نیامد نوروز !</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">***</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font color="#009900" size="4">نوروز نُماد جاودان نوشدن است<br> تجدید جوانی جهان کهن است<br> زینها همه خوبتر که هر نو شدنش<br> باز آور ِ نام پاک ایران من است</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">***</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">دلتنگ ز غربتیم و شادان باشیم<br> از آنکه درست عهد و پیمان باشیم<br> بادا که چو نوروز رسد دیگر بار<br> با سفره‌ی هفت سین در ایران باشیم</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">خیام:</font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است<br> بر طرف چمن روی دلفروز خوش است<br> از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست<br> خوش باش ومگوزدی که امروزخوش است</font></p> text/html 2015-03-20T08:12:21+01:00 beyteakhar.mihanblog.com علیرضا انصاری در نوبهار گوید ” ایاک نستعین ” http://beyteakhar.mihanblog.com/post/434 <p align="center"><br><img src="http://www.talab.ir/wp-content/uploads/2015/02/1764528671-talab-ir.jpg" style="margin-top: 174px;" id="irc_mi" height="477" width="763"></p><p align="center"><font size="4">زبان حال زمستان، ” اِیّاک نعبد ” است<br> و زبان حال نوبهار ” اِیّاک نستعین ” :</font></p><p align="center"><font size="4"><br></font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">” ایاک نعبد است زمستان، دعای باغ<br> در نوبهار گوید ” ایاک نستعین ”</font></p><p align="center"><font size="4"><br></font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font color="#CC6600" size="4">” ایاک نعبد ” آن‏که به در یوزه آمدم<br> بگشا درِ طرب، مگذارم دگر حزین</font></p><p align="center"><font size="4"><br></font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">” اِیاک نستعین ” که ز پرّی میوه ‏ها<br> اشکسته می‏ شوم نگهم دار ای مُعین</font></p>